logo bip.gov.pl

 Sąd Rejonowy w Zwoleniu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Menu główne / Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
1.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania pism określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości nr 5, poz. 22) oraz instrukcja kancelaryjna Sądu Rejonowego.
Pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą. Pisma procesowe w postępowaniu uproszczonym wnosi się na urzędowych formularzach.
Wzory formularzy urzędowych stanowią załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29.05.2002r. w sprawie wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym ( Dz.U. Nr 80, poz. 728). Udostępnia się je nieodpłatnie w budynku Sądu.
Na każdym piśmie bezpośrednio wpływającym do Biura Podawczego Sądu zamieszcza się adnotację zawierającą nazwę Sądu, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo, wraz z kopertą, w której pismo zostało nadesłane. Pisma, (wnioski i skargi) składane osobiście przyjmowane są w Biurze Podawczym. Na żądanie osoby wnoszącej pismo pracownik Biura Podawczego poświadcza przyjęcie pisma  na jego kopii.  
Pisma rozdzielane są na poszczególne komórki organizacyjne Sądu. Kierownik sekretariatu przedstawia je Przewodniczącemu Wydziału, lub innemu sędziemu, który wydaje stosowne zarządzenie co do sposobu załatwienia pisma.
Sekretariaty Sądu rejestrują wpływające pisma w odpowiednich repertoriach i wykazach, zaś Oddział Administracyjny w spisie spraw.
Załatwienie sprawy kończy się zakreśleniem numeru w wymienionych wyżej rejestrach spraw.
Akta spraw karnych, cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wraz ze środkiem odwoławczym przekazywane są przez Sąd Rejonowy do właściwych Wydziałów Sądu Okręgowego na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego oraz regulaminu urzędowania sądów powszechnych, rejestrowane w repertoriach i rozpoznawane według kolejności wpływu.
Składane do Sądu skargi i wnioski ewidencjonowane są w repertorium skarg i wniosków prowadzonym przez Oddział Administracyjny i rozpoznawane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Za treść odpowiada: Rafał Makuch
Osoba, która wprowadziła dane: Małgorzata Bączkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-04-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-04-22
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-29 09:55

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj