logo bip.gov.pl

 Sąd Rejonowy w Zwoleniu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Menu główne / Ewidencje, rejestry i archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych
1.

Ewidencja, rejestry i archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych

Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22 ) oraz przepisy archiwalne określone w: rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 05 marca 2004 roku w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych, zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r.
w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22). Sposób postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi regulują przepisy rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz.1375).

W/w przepisy obligują sądy do wprowadzenia i stosowania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt. Dane zawarte w rejestrach udzielane są stronom i uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawionych osób. Udostępnienie akt dla celów naukowo-badawczych odbywa się wyłącznie za zgodą Prezesa Sądu.
Wypożyczenie materiałów o kategorii A dla celów innych niż służbowe może nastąpić dopiero po upływie okresu 30 lat. Sędzia danego wydziału po prawomocnym zakończeniu postępowania zalicza akta do odpowiedniej kategorii i wskazuje okres ich przechowywania, który wynosi od 3 do 50 lat. Okres przechowywania akt w Sądzie liczy się od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ukończono czynności sądowe związane z wykonaniem orzeczenia lub zarządzenia kończącego postępowanie w sprawie.
Decyzję w przedmiocie przekazania akt archiwum państwowemu lub ich zniszczenia podejmuje Prezes Sądu w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym

Prowadzone rejestry, ewidencje

I Wydział Cywilny
• repertorium – “C”, “Ns”, “Co”, “Nc”
• wykaz Cps
• kontrolka “Wab”, spraw zawieszonych, postępowania międzyinstancyjnego, wysłanych akt

II Wydział Karny:
• repertorium – K, W, Ks
• wykaz Kp, MED, Ar
• kontrolka Wab, spraw zawieszonych, postępowania międzyinstancyjnego, kontrolka kar porządkowych, spraw aresztowych, wysłanych akt
Sekcja wykonywania orzeczeń oraz windykacji należności sądowych
 - wykaz Ko, Wp, Wpkz, Wo, D, Wu, Wzaw
- księga przechowywanych przedmiotów, kontrolka wysłanych akt, wykaz środków zabezpieczających
 
Wydział III Rodzinny i Nieletnich:
• repertorium – RC, RNs, Nsm, RCo, RNc, Rcps, Npw, Now, Nk
• wykaz Opm , wykaz Nw , Alk, wykaz Op, Nmo, Nsch
• kontrolka Wab, spraw zawieszonych, postępowania międzyinstancyjnego, Zr - zobowiązań rodziców, wysyłanych akt,

Wydział IV i VI Ksiąg Wieczystych
• repertorium – Kw, Zd, Ar
• Dz.Ko, Dz. Kw, Dz. Zd, Dz. Odp
• kontrolka wysyłanych akt, postępowania odwoławczego

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej:
Kuratorzy karni:
- kontrolki Wd, Wn, Pp, Ps, Zaw k, wykazy Doz, Kkow, O
Kuratorzy rodzinni:
- wykazy K, Nw, Alk, Op Opm, kontrolkę Wr.


Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Za treść odpowiada: Rafał Makuch
Osoba, która wprowadziła dane: Małgorzata Bączkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-06-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-30 13:59

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj