logo bip.gov.pl

 Sąd Rejonowy w Zwoleniu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Menu główne / Organizacja Sądu Rejonowego w Zwoleniu
1.

Organizacja SR Zwoleń

Oddział Administracyjn-Finansowy pokój nr 111
administracja@zwolen.sr.gov.pl 


Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej pokój nr 215, 217, 218, 219, 220 tel. 48 676 31 32
Kierownik Zespołu          - kuratorzy@zwolen.sr.gov.pl
Kuratorzy Rodzinni         - kuratorzy.rodzinni@zwolen.sr.gov.pl
Kuratorzy dla Dorosłych  - kuratorzy.karni@zwolen.sr.gov.pl

I Wydział Cywilny pokój nr 202, tel.( 48 ) 664 80 80
cywilny.zwolen@zwolen.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa I Wydziału Cywilnego:
1. sprawy o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000 zł, z wyłączeniem spraw zstrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu ( art. 17 kpc), podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym  i upominawczym,
2. sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym ( w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, o zniesienie współwłasności , o zasiedzenie, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu, sprostowanie aktów stanu cywilnego) w zakresie właściwości miejscowej i funkcjonalnej Wydziału.

II Wydział Karny pokój nr 104, 105 , tel. ( 48 ) 664 - 80 - 88, fax. 48 676 25 19
karny.zwolen@zwolen.sr.gov.pl         

Właściwość  rzeczowa II Wydział Karnego: zgodnie z art. 24 kpk Sąd Rejonowy w Zwoleniu orzeka w I instancji we wszystkich sprawach karnych i wykroczeniowych, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego Sądu.

Sekcja wykonywania orzeczeń oraz windykacji należności sądowych przy II Wydziale Karnym pokój nr 102 , tel. ( 48 ) 664 - 80 - 85
sekcja@zwolen.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa:
1. Wykonywanie orzeczeń sądowych.
2. Rozkładanie należności sądowych na raty.
3. Rozpatrywanie wniosków o odroczenie wykonania kary.
4. Rozważenie zasadności zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich pokój nr 204, tel. ( 48 ) 664 - 80 - 82
rodzinny.zwolen@zwolen.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa  III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:
Sprawy wynikające ze wskazanych ponieżej aktów prawnych:
I. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy ( ustawa z 25.02.1964r. Dz.U. Nr 9 poz. 59 z późn.zm.):
1. Sprawy alimentacyjne,
2. Sprawy dot. władzy rodzicielskiej,
3. Sprawy dot. pochodzenia dziecka,
4. Sprawy o przysposobienie ( adopcyjne),
5. Sprawy dot. stosunków między rodzicami a dziećmi,
6. Sprawy dot. stosunków małżeńskich,
7. Sprawy dot. opieki prawnej,
8. Sprawy dot. zakazu styczności z dzieckiem rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej.
II. Ustawa o przciwdziałaniu narkomanii ( ustawa z dn. 24.04.1997r. Dz.U. Nr 75 poz. 468 z póżn.zm.) - Sprawy dot. przymusowego leczenia odwykowego (stacjonarnego lub niestacjonarnego) od uzależnienia od alkoholu osób dorosłych;
III. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przciwdziałaniu alkoholizmowi ( ustawa z 26.10.1982r. Dz.U. Nr 147 poz. 1231 z późn.zm.)
- sprawy dot. przymusowego leczenia odwykowego (stacjonarnego lub niestacjonarnego) od uzależnienia od alkoholu osób dorosłych;
IV. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (ustawa z 26.10.1982r. Dz.U. 35 poz. 228 z późn.zm.)
- o czyny karalne lub demoralizację;
V. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (ustawa z 19.08.1994r. Dz.U. Nr 111 poz. 535 z późn.zm.)
- sprawy dot. przymusowego leczenia psychiatrycznego i umieszczania w Domach Pomocy Społecznej. 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych pokój nr 161 - 166 , tel. (48) 611 74 70
wkwzwolen@zwolen.sr.gov.pl

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pionkach tel./fax 48 612 55 98, tel. 48 612 90 17
wkwpionki@zwolen.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa Wydziałów Ksiąg Wieczystych:
1. Sprawy o wpis w Księdze Wieczystej własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych, praw osobistych i roszczeń,
2. Założenie Księgi Wieczystej,
3. Połączenie nieruchomości,
4. Sprostowanie działu,
5. Zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.
Księgi  Wieczyste prowadzone są w systemie elektronicznym ( NKW ).

 

 


Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Za treść odpowiada: Małgorzata Bączkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Rafał Makuch
Data wytworzenia informacji: 2010-06-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-28
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26 07:30

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj